Project Description

Curs de Preparació per a l’Accés a la Escala Bàsica de Caporal i Guàrdia Civils

Aquest curs té com a objectiu formar als alumnes amb els coneixements teòrics i pràctics essencials per a superar les proves a les oposicions. La Guàrdia Civil espanyola es un Institut Armat de naturalesa militar que forma part de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Tots els anys convoca gran quantitat de places a cobrir donada la demande de Guàrdies. Aquestes classes estan destinades principalment a les persones interessades en treballar en el Cos de Seguretat de l’Estat prestant serveis de vigilància, prevenció, investigació dels delictes, protecció, auxili als ciutadans i de salvaguardar els seus drets, així com altres serveis de caràcter administratiu.

INSCRIURE’S
  • Més de 4 anys d’experiència
  • Aprovats tots els anys
  • Aprovats amb place en els anys 2016 i 2017

Serietat i professionalitat en la preparació de l’examen, entrevista personal, etc…
El Nostre professorat està altament qualificat (diplomats en cada matèria i Guàrdies Civils).

Lloc Acadèmia Bull Eivissa
Avd. St. Jordi C/Sa Gerreria – Edificio La Torre, 5 – bajo – 07800 – Eivissa
Dates A consultar
Horario Dimarts i Dijous de 16,30h a 21,30h
Duració 40h mensuals aprox.
Places disponibles 10
Mensualitat del Curso:
Preu Matrícula:
110€
190€ (un único pago)
Persona de contacte:
E-mail de contacte:
Telf de contacte:
Cristina
info@academiabullibiza.es
669 98 10 29

Temari exclusiu actualitzat i aula virtual per test, resums i temari

INSCRIURE’S

Requisits i Temari

Els aspirants a realitzar les proves de les oposicions tenen que complir els requisits establerts legalment:

– Posseir la nacionalitat espanyola.
– No estar privat dels drets civils.
– Acreditar bona conducta ciutadana, conforme a l’establert a la Lley 68/1980, de 1 de desembre, sobre expedició de certificacions i informes sobre conducta ciutadana.
– No tenir antecedents penals.
– No haver estat separat per mitja d’expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l’exercici de funcions públiques.
– Compromís de portar armes i, si s’escau, arribar a utilitzar-les.
– Haver complert divuit (18) anys d’edat i haver complert 40 anys el 2015.
– L’estatura mínima es de 1,60 per a les dones i 1,65 per als homes.
– Posseir l’aptitud psicofísica necessària, que serè acreditada mitjançant la superació de les proves que determina l’Ordre del Ministeri de la Presidència de 9 d’abril de 1996 i les seves modificacions, amb excepció dels exercicis físics que es realitzaran d’acord amb els criteris, ordre i marques establertes en l’ Apèndix II de la present convocatòria.
– Estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria o d’un altre equivalent o superior .
– Estar en possessió del permís de conducció de la classe B, o en condicions d’obtenir-lo en el termini de presentació de sol·licituds.
– No tenir tatuatges que contenguin expressions o imatges contràries als valors constitucionals, Autoritats o virtuts militars, que suposin descrèdit per a l’uniforme, que puguin atemptar contra la disciplina o la imatge de la Guàrdia Civil en qualsevol de les seves formes, que puguin reflectir motius obscens o incitin a discriminacions de tipus sexual, racial, ètnic o religiós. Així mateix, tampoc es permeten els tatuatges que poguessin ser visibles vestint les diferents modalitats dels uniformes del Cos de la Guàrdia Civil.

 

El temari està compost per 5 llibres:

– Temari

– Ortografia

– Anglès

– Psicotècnic

– Test

CIÈNCIES JURÍDIQUES

Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Característiques generals i principis inspiradors. Estructura. Títol preliminar.

Tema 2. Títol I. Drets i deures fonamentals.

Tema 3. Títol II. La Corona.

Tema 4. Títol III. Les Corts Generales.

Tema 5. Títol IV. El Gobern i l’Administració. Títol V. Relacions entre el Gobern i les Corts Generales. Títol VI.

El Poder Judicial.

Tema 6. Títol VIII. Organització territorial de l’Estat.

Tema 7. Títol IX. Tribunal Constitucional. Títol X. Reforma constitucional.

Tema 8. Dret Penal. Concepte. Principis generals del Dret.

Tema 9. Delictes contra l’Administració Pública.

Tema 10. El Dret Processal Penal. La Llei d’Enjudiciament Criminal i el Procés Penal. Jurisdicció i competència.

Tema 11. La Policia Judicial.

Tema 12. La detenció: Quines i quan poden detenir.

Tema 13. Dels Cossos i Forces de Seguretat. Principis bàsics d’actuació.

Tema 14. El Cos de la Guàrdia Civil.

Tema 15. Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Tema 16. Disposicions i actes administratius.

MATÈRIES SOCI-CULTURALS

Tema 17. Protecció civil. Definició. Fonaments jurídics.

Tema 18. Organitzacions internacionals. Evolució històrica.

Tema 19. Drets humans. La Declaració Universal dels Drets Humans.

Tema 20. Ecologia. Funcions de relació dels éssers vius. El medi ambient.

MATÈRIES TÉCNICO-CIENTÍFIQUES

Tema 21. Electricitat i electromagnetisme.

Tema 22. Transmissions. els elements de les comunicacions.

Tema 23. Automobilisme. Mecànica de l’automòbil.

Tema 24. Informàtica. Introducció a la informàtica.

Tema 25. Topografia. Elements geogràfics.

Contacte amb nosatres per a més informació
sobre tota la nostre oferta formativa

Formem professionals
per fer-los líders en el seu camp